2018-12-11

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 


Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w.


Do zadań Stanowiskado Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych (BIZ) należy w szczególności:

1)        opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

2)        zarządzanie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

3)        przeprowadzanie raz do roku rewizji dokumentacji;

4)        przeprowadzanie postępowań poincydentalnych;

5)        zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;

6)        raportowanie Dyrektorowi o wykrytych incydentach bezpieczeństwa;

7)        współpraca z Dyrekcją i kierownikami komórek organizacyjnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

8)        wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

9)        nadzór nad rejestracją i aktualizacją zbiorów danych osobowych w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

10)    prowadzanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych;

11)    dokonywanie cyklicznej oceny zgodności Ośrodka Doradztwa pod kątem ochrony danych osobowych;

12)    zapewnienie przestrzegania przepisów o dostępie do informacji publicznej dotyczącej działalności Ośrodka Doradztwa;

13)    planowanie, koordynacja i realizacja działań w zakresie zarządzania kryzysowego
i spraw obronnych na potrzeby Ośrodka Doradztwa;

14)    prowadzanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;

15)    współpraca z pozostałymi podmiotami terytorialnymi zarządzania kryzysowego
i spraw obronnych;

16)    przygotowanie koncepcji wykonania zadań obronnych oraz koordynacja procesu planowania i realizacji zadań;

17)    tworzenie warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

18)    opracowanie i aktualizowanie dokumentów planowania operacyjnego oraz programowania obronnego;

19)    opracowanie dokumentacji i przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

20)    analiza realności przyjętych rozwiązań i procedur realizacji zadań obronnych;

21)    planowanie i realizowanie procesu szkolenia obronnego;

22)    udział w przygotowaniu rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;

23)     współudział w realizacji zadań dotyczących współpracy cywilno-wojskowej;

24)    współuczestniczenie w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się