2023-02-15

Przetarg Volkswagen Passat

 

OGŁOSZENIE

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionego składnika majątku ruchomego Ośrodka:

 

Lp.

Wyszczególnienie
Producent / typ

Opis i ocena stanu technicznego

Cena wywoławcza brutto PLN

1.

samochód służbowy osobowy,1.8 P

 5-osobowy,

rok produkcji 2008

stan licznika: 414 117 km.

pojemność: 1798 cm3

rodzaj paliwa: Benzyna

nr rej. NO7124R

- samochód zarejestrowany, aktualne badanie techniczne ważne do 12.12.2023 r., aktualna polisa OC do 24.01.2024 r.

- samochód 5-osobowy, sedan 4 drzwiowy z silnikiem z zapłonem iskrowym i manualną skrzynią 6-biegową

- 2 kluczyki z pilotem

- samochód jest kompletny i sprawny, aktualnie użytkowany

- silnik benzynowy

-układ jezdny z napędem na koła przednie

- wyposażony w systemy ABS, EPC, ESP

- fotele przednie kubełkowe regulowane i podgrzewane elektrycznie

- klimatyzacja automatyczna 2-strefowa

- komputer pokładowy

- kurtyny powietrzne boczne przednie

- lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

- tempomat

- przycisk uruchamiana START-STOP

- ogumienie letnie 215/55R16  zużycie około 40%

- ogumienie zimowe KELLY 215/55R16 93H -zużycie około 30%

- uszkodzenia: korozja perforacyjna błotnika przedniego prawego

12 000,00

 zł brutto

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego w kasie lub na konto Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn przed terminem otwarcia ofert.

 1. Wadium wnosi się w gotówce w kasie lub na konto ośrodka: 72 1130 1189 0025 0151 0420 0004
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

W sekretariacie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg Volkswagen Passat - nie otwierać”. Termin związania ofertą – 30 dni.

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. dokument potwierdzający wniesienie wadium,
 5. oferowaną cenę brutto (cyfrowo i słownie),
 6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 7. podpis oferenta,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb przetargu danych osobowych oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 9. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 dnia 30.03.2023 r. o godzinie 12:10.

 1. Kryterium oceny ofert:

Najwyższa cena, jednak nie niższa niż cena wywoławcza.

 1. Odrzucenie ofert:

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 3, lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 1. Oferowany do sprzedaży składnik majątku ruchomego można oglądać w dni robocze do dnia 30.03.2023 r. w siedzibie Ośrodka w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w godzinach pracy ośrodka od 7:00 do 15:00. Osoba do kontaktu: Marek Piskorz 697-632-411, Andrzej Długokęcki 695-890-185. Do wglądu: dokumentacja dotycząca ustalenia wartości rynkowej przez rzeczoznawcę Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o.

 

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

                                                                                                                                                             Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu Volkswagen Passat, Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Passat.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym w szczególności przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach
  i uregulowaniach wewnętrznych WMODR w zakresie archiwizacji dokumentów.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..