2018-12-11

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 1, 

 

Joanna Kwiatkowska - kierownik

e-mail: j.kwiatkowska@w-modr.pl

 

w ramach PZDR funkcjonują zespoły pod nazwą:

 

Zespół Doradców w Działdowie
13-230 Lidzbark, ul. Polna 6/20,
e-mail: pzdr.dzialdowo@w-modr.pl
Renata Skibicka-Barszcz - kierownik

 

Zespół Doradców w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Słowackiego 17, tel./fax (89) 625 26 50,
e-mail: pzdr.nidzica@w-modr.pl
Mazur Dariusz - kierownik

 

Zespół Doradców w Nowym Mieście Lubawskim
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 
e-mail: pzdr.nml@w-modr.pl
Kowalski Grzegorz - kierownik

 


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2, 

Marta Milewska - kierownik

 

e-mail: m.milewska@w-modr.pl

w ramach PZDR funkcjonują zespoły pod nazwą:

 

Zespół Doradców w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 10B , te.l/fax (55) 235 32 36,
e-mail: pzdr.elblag@w-modr.pl
Iga Jurczak - p.o. kierownika

 

Zespół Doradców w Iławie
14-200 Iława, ul. Lubawska 3, tel./fax (89) 649 37 73,
e-mail: pzdr.ilawa@w-modr.pl
Rudnicki Zbigniew - kierownik

 

Zespół Doradców w Ostródzie
14-106 Grabin, Grabin 17, tel./fax (89) 646 24 24,
e-mail: pzdr.ostroda@w-modr.pl
Sawko Anna - kierownik

 


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3,

 

Justyna Zdolska - kierownik

e-mail: j.zdolska@w-modr.pl

 

w ramach PZDR funkcjonują zespoły pod nazwą:

 

Zespół Doradców w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 45A , tel./fax (89) 762 22 05,
e-mail: pzdr.bartoszyce@w-modr.pl
Czesława Orłowska-Staniszewska - p.o. kierownika

 

Zespół Doradców w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 118, tel./fax (55) 243 28 46,
e-mail: pzdr.braniewo@w-modr.pl
Anna Subocz - p.o. kierownika

 

Zespół Doradców w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, tel./fax (89) 767 23 10,
e-mail: pzdr.lidzbark@w-modr.pl
Wojciech Staniszewski - p.o. kierownika

 


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 4,

 

Anna Fatyga - kierownik

e-mail: a.fatyga@w-modr.pl

 

w ramach PZDR funkcjonują zespoły pod nazwą:

 

Zespół Doradców w Olsztynie
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel./fax (89) 715 22 59,
e-mail: pzdr.olsztyn@w-modr.pl
Kępczyńska Wanda - kierownik

 

Zespół Doradców w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul.Józefa Narońskiego 2, tel./fax (89) 624 30 59,
e-mail: pzdr.szczytno@w-modr.pl
Czaplicka Elżbieta - kierownik

 


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5,

 

Karolina Doliwa - kierownik

e-mail: k.doliwa@w-modr.pl

 

w ramach PZDR funkcjonują zespoły pod nazwą:

 

Zespół Doradców w Ełku
19-300 Ełk, ul. Zamkowa 8, tel./fax (87) 621 69 67,
e-mail: pzdr.elk@w-modr.pl
Dyszkiewicz Bożena - kierownik

 

Zespół Doradców w Mrągowie
11-200 Mrągowo, ul. Bohaterów Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51,
e-mail: pzdr.mragowo@w-modr.pl
 

 

Zespół Doradców w Piszu
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5,
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl
 


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 6

 

Edyta Truszczyńska - kierownik
e-mail: e.truszczynska@w-modr.pl
 

w ramach PZDR funkcjonują zespoły pod nazwą:

 

Zespół Doradców w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 2, tel./fax (87) 428 51 99,
e-mail: pzdr.gizycko@w-modr.pl
Kocz Anna - kierownik

 

Zespół Doradców w Gołdapi
19-500 Gołdap, Wolności 20, tel./fax (87) 615 19 57,
e-mail: pzdr.goldap@w-modr.pl
Zajączkowska Emilia - p.o. kierownika

 

Zespół Doradców w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 1, tel./fax (89) 751 30 93,
e-mail: pzdr.ketrzyn@w-modr.pl
Rabij Joanna - kierownik

 

Zespół Doradców w Olecku
19-400 Olecko, Al. Zwycięstwa 10, tel./fax (87) 520 22 17, 
e-mail: pzdr.olecko@w-modr.pl
Karol Sus - p.o. kierownika

 

Zespół Doradców w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo, ul. Kraszewskiego 40, tel./fax (87) 427 12 21,
e-mail: pzdr.wegorzewo@w-modr.pl
Latosińska Kinga - kierownik

 


 

Do zadań Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (PZDR) należy w szczególności:

1)       prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:

a)      systemów i technologii produkcji rolniczej,

b)      ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym,

c)      przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych, w tym lokalnych regionalnych,

d)     integracji poziomej i pionowej,

e)      aktywizacji mieszkańców  obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorczości,
w tym pozarolniczej,

f)       zarządzania wiejskim gospodarstwem domowym,

g)   zasad finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych lub zagranicznych,

h)   ochrony środowiska, bioróżnorodności, zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu,

i)    zarządzania zasobami i odnawialnymi źródłami energii,

j)    zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;

2)    prowadzenie monitoringu cen płodów rolnych, środków produkcji, nawozów mineralnych;

3)     upowszechnianie rolniczych informacji rynkowych;

4)     prowadzenie monitoringu przebiegu prac w rolnictwie;

5)    prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi;

6)    udział w realizacji zadań związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;

7)     współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Zespołów, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie;

8)    prowadzenie ksiąg rachunkowych w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;

9)    prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;

10)   współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji
i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

11)   sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;

12)   sporządzanie ocen użyteczności maszyn rolniczych;

13)   sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;

14)  sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;

15)  sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;

16)  sporządzanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia i prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym działalności gospodarczej;

17)   wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..