2018-12-11

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

 


PZDR Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. 11 listopada 4, tel./fax (89) 762 22 05,
e-mail: pzdr.bartoszyce@w-modr.pl
Zabłocki Wojciech - kierownik


PZDR Braniewo
14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 118, tel./fax (55) 243 28 46,
e-mail: pzdr.braniewo@w-modr.pl
Kocięda Barbara - kierownik


PZDR Działdowo
13-230 Lidzbark, ul. Jeleńska 6, lok. 13/2, tel./fax (23) 696 19 75,
e-mail: pzdr.dzialdowo@w-modr.pl
Skibicka Renata - kierownik


PZDR Elbląg
82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 10B , te.l/fax (55) 235 32 36,
e-mail: pzdr.elblag@w-modr.pl
Czyż Katarzyna - p.o. kierownika


PZDR Ełk
19-300 Ełk, ul. Zamkowa 8, tel./fax (87) 621 69 67,
e-mail: pzdr.elk@w-modr.pl
Dyszkiewicz Bożena - kierownik


PZDR Giżycko
11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 2, tel./fax (87) 428 51 99,
e-mail: pzdr.gizycko@w-modr.pl
Kocz Anna - kierownik


PZDR Gołdap
19-500 Gołdap, Wolności 20, tel./fax (87) 615 19 57,
e-mail: pzdr.goldap@w-modr.pl
Sawicki Jerzy - kierownik


PZDR Iława
14-200 Iława, ul. Lubawska 3, tel./fax (89) 649 37 73,
e-mail: pzdr.ilawa@w-modr.pl
Grzywaczewski Kazimierz - kierownik


PZDR Kętrzyn
11-400 Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 1, tel./fax (89) 751 30 93,
e-mail: pzdr.ketrzyn@w-modr.pl
Rabij Joanna - kierownik


PZDR Lidzbark Warmiński
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, tel./fax (89) 767 23 10,
e-mail: pzdr.lidzbark@w-modr.pl
Salmanowicz Zbigniew - kierownik


PZDR Mrągowo
11-200 Mrągowo, ul. Bohaterów Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51,
e-mail: pzdr.mragowo@w-modr.pl
Głogowska-Dybała Luba - kierownik


PZDR Nowe Miasto Lubawskie
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 24d, tel./fax (56) 474 21 88,
e-mail: pzdr.nml@w-modr.pl
Kowalski Grzegorz - kierownik


PZDR Nidzica
13-100 Nidzica, ul. Słowackiego 17, tel./fax (89) 625 26 50,
e-mail: pzdr.nidzica@w-modr.pl
Waśkowicz Sebastian - kierownik


PZDR Olecko
19-400 Olecko, Al. Zwycięstwa 10, tel./fax (87) 520 22 17, 
e-mail: pzdr.olecko@w-modr.pl
Karol Sus - p.o. kierownika


PZDR Olsztyn
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel./fax (89) 715 22 59,
e-mail: pzdr.olsztyn@w-modr.pl
Kępczyńska Wanda - kierownik


PZDR Ostróda
14-106 Grabin, Grabin 17, tel./fax (89) 646 24 24,
e-mail: pzdr.ostroda@w-modr.pl
Bączek-Ostrowska Jolanta - kierownik


PZDR Pisz
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 33, tel./fax (87) 423 20 33,
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl
Knyżewski Andrzej - kierownik


PZDR Szczytno
12-100 Szczytno, ul. Kościuszki 1/6, tel./fax (89) 624 30 59,
e-mail: pzdr.szczytno@w-modr.pl
Falarz Jolanta - kierownik


PZDR Węgorzewo
11-600 Węgorzewo, ul. Kraszewskiego 40, tel./fax (87) 427 12 21,
e-mail: pzdr.wegorzewo@w-modr.pl
Latosińska Kinga - kierownik


 

Do zadań Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (PZDR) należy w szczególności:

1)       prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:

a)      systemów i technologii produkcji rolniczej,

b)      ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym,

c)      przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych, w tym lokalnych regionalnych,

d)     integracji poziomej i pionowej,

e)      aktywizacji mieszkańców  obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorczości,
w tym pozarolniczej,

f)       zarządzania wiejskim gospodarstwem domowym,

g)   zasad finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych lub zagranicznych,

h)   ochrony środowiska, bioróżnorodności, zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu,

i)    zarządzania zasobami i odnawialnymi źródłami energii,

j)    zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;

2)    prowadzenie monitoringu cen płodów rolnych, środków produkcji, nawozów mineralnych;

3)     upowszechnianie rolniczych informacji rynkowych;

4)     prowadzenie monitoringu przebiegu prac w rolnictwie;

5)    prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi;

6)    udział w realizacji zadań związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;

7)     współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Zespołów, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie;

8)    prowadzenie ksiąg rachunkowych w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;

9)    prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;

10)   współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji
i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

11)   sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;

12)   sporządzanie ocen użyteczności maszyn rolniczych;

13)   sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;

14)  sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;

15)  sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;

16)  sporządzanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia i prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym działalności gospodarczej;

17)   wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się