Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich  
E-mail
sekretariat@w-modr.pl  
Telefon
89 535 76 84  
Fax
 
Data składania
2019-08-16  
Data wygaśnięcia
2019-08-16  
Tagi
 
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. Jagiellońska  
Numer budynku
91  

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10 - 356 Olsztyn  tel.: 89 535 76 84, 89 526 44 39   e-mail: sekretariat@w-modr.pl

 

Ogłoszenie nr. 30/2019

 

Specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich

 

Zakres obowiązków:

 

1. Opracowywanie projektów z udziałem środków europejskich, których beneficjentami będą rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, WMODR.

 

2. Koordynacja projektów, o których mowa w pkt. 1.

 

3. Nadzór nad realizacją projektów (m.in. czynności audytorsko-kontrolne, nadzór nad dokumentacją, monitoring realizowanych usług).

 

4. Rozliczanie projektów (sporządzanie sprawozdań, wniosków o płatność).

 

5. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych ze źródeł krajowych, europejskich i innych na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 

1. Wykształcenie wyższe.

 

2. Co najmniej trzyletni staż pracy lub roczne doświadczenie w realizacji projektów.

 

3. Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.

 

4. Znajomość przepisów:

 

• ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r. t.j. poz. 896),

 

• ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. t.j. poz. 627, ze zm.),

 

• rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 692 ze zm.),

 

• rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 929 ze zm.),

 

• postępowania na wyłonienie beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 26.01.2018 r.

 

 

Dodatkowe:

 

1. Bardzo dobra organizacja pracy

 

2. Zdolność pracy pod presją czasu

 

3. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

 

4. Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków

 

5. Prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

  • CV oraz list motywacyjny;

 

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

  • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów, zawierające co najmniej tytuł projektu, jego wartość, źródło finansowania oraz pełnioną funkcję w projekcie.

 

Termin składania dokumentów  do 16.08.2019r. w sekretariacie WMODR z siedzibą w Olsztynie, 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91

 

Załączniki

  Zgoda na przetwarzanie danych.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się