2018-11-29

Kompetencje Zastępców Dyrektora

 1. Zastępcy Dyrektora kierują i nadzorują działalność podległych im bezpośrednio komórek organizacyjnych.
 2. Zastępcy Dyrektora są bezpośrednimi przełożonymi w stosunku do kierowników podległych komórek organizacyjnych.
 3. I Zastępca Dyrektora nadzoruje i koordynuje pracę:
  1) Działu Technologii Produkcji Rolniczej;
  2) Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym;
  3) Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  4) Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska;
  5) Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw z wyłączeniem Sekcji Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy;
  6) Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
     a) Bartoszyce,
     b) Braniewo,
     c) Działdowo,
     d) Elbląg,
     e) Iława,
     f) Kętrzyn,
     g) Lidzbark Warmiński,
     h) Mrągowo,
     i) Nidzica,
     j) Nowe Miasto Lubawskie,
     k) Olsztyn,
     l) Ostróda,
     m) Szczytno.
 4. Do kompetencji I Zastępcy Dyrektora należą sprawy z zakresu wykonywania zadań określonych przez Dyrektora, a w szczególności:
  1) organizacja pracy kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 3 w sposób zapewniającyh właściwą realizację zadań tych komórek;
  2) nadzorowanie, kontrolowanie i rozliczanie z zadań wykonanych przez podległych pracowników, a także udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
  3) sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym opracowaniem programów działalności i sprawozdań podległych komórek organizacyjnych;
  4) koordynowanie współpracy podległych Zespołów z samorządami, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników i instytucjami;
  5) akceptowanie i zatwierdzanie dokumentów dotyczących pracy i funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych;
  6) sprawowanie nadzoru nad doskonaleniem zawodowym podległych pracowników;
  7) informowanie Dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowościach i przedkładanie propozycji usprawnień i zmian;
  8) dbanie o prawidłowe wykorzystanie środków finansowych na odcinku swojej działalności;
  9) prowadzenie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
  10) przedkładanie Dyrektorowi wniosków, uwag i propozycji dotyczących zatrudniania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników;
  11) współpraca z Dyrektorem Oddziału w celu ujednolicenia obowiązujących w Ośrodku Doradztwa metodyk pracy podległych Zespołów dla uzyskania jak najlepszych wyników w pracy doradczej.
 5. II Zastępca Dyrektora nadzoruje i koordynuje pracę:
  1) Działu Teleinformatyki;
  2) Działu Administracyjno-Gospodarczego.
 6. Do kompetencji II Zastępcy Dyrektora należą sprawy z zakresu wykonywania zadań określonych przez Dyrektora, a w szczególności:
  1) organizacja pracy kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 5 w sposób zapewniającyh właściwą realizację zadań tych komórek;
  2) nadzorowanie, kontrolowanie i rozliczanie z zadań wykonanych przez podległych pracowników, a także udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
  3) sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym opracowaniem programów działalności i sprawozdań podległych komórek organizacyjnych;
  4) nadzorowanie realizacji w Ośrodku Doradztwa przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
  5) akceptowanie i zatwierdzanie dokumentów dotyczących pracy i funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych;
  6) sprawowanie nadzoru nad doskonaleniem zawodowym podległych pracowników;
  7) informowanie Dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowościach i przedkładanie propozycji usprawnień i zmian;
  8) dbanie o prawidłowe wykorzystanie środków finansowych na odcinku swojej działalności;
  9) prowadzenie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;
  10) przedkładanie Dyrektorowi wniosków, uwag i propozycji dotyczących zatrudniania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się