2018-11-29

Kompetencje Kierowników

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują i nadzorują działalność podległych im pracowników i odpowiadają za całokształt działalności merytorycznej i organizacyjnej komórki organizacyjnej. 
 2. Do kompetencji kierowników komórek organizacyjnych należą sprawy z zakresu wykonywania zadań określonych przez Dyrektora w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, a w szczególności:
  1) należyta organizacja pracy w komórce organizacyjnej i bieżąca kontrola realizacji zadań przez podległych pracowników;
  2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania komórki organizacyjnej, w tym zapewnienie ciągłości realizacji zadań w czasie własnej nieobecności w pracy oraz nieobecności podległych pracowników;
  3) opracowanie projektów programów działalności i sprawozdań z wykonania programów działalności komórki organizacyjnej;
  4) opracowanie zakresów czynności pracowników komórki organizacyjnej;
  5) zapewnienie wykonywania przepisów wewnętrznych Dyrektora;
  6) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów i ewidencji spraw kierowanych do załatwienia w komórce organizacyjnej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz terminowe załatwianie spraw;
  7) archiwizowanie dokumentacji;
  8) zapewnienie właściwego obiegu aktów prawnych w komórce organizacyjnej;
  9) koordynowanie i nadzorowanie pisania artykułów do "Bieżących Informacji" oraz pisania ulotek i broszur;
  10) inicjowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego podległych pracowników;
  11) przestrzeganie dyscypliny pracy podległych pracowników;
  12) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka Doradztwa;
  13) dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników w pracy doradczej komórki organizacyjnej i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy;
  14) zapewnienie właściwej ochrony mienia i dokumentów;
  15) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych;
  16) w przypadku kierowników Zespołów - delegowanie pracowników w teren.
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych, jako bezpośredni przełożeni pracowników zatrudnionych w podległych im komórkach, mogą przedkładać przełożonym wnioski, uwagi i propozycje dotyczące zatrudniania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się