2018-11-29

Kompetencje Głównego Księgowego

 1. Główny  Księgowy odpowiada za całokształt gospodarki finansowej, a w szczególności za:
  1) prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka Doradztwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zapewnienie właściwej realizacji planu finansowego, a w szczególności równowagi pomiędzy przychodami a kosztami ujętymi w rocznych planach finansowych;
  2) sporządzanie projektów planów finansowych Ośrodka Doradztwa;
  3) sporządzanie planów, analiz i sprawozdań finansowych w terminach obowiązujących Ośrodek Doradztwa;
  4) zapewnienie prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów księgowych;
  5) współpracę z bankami obsługującymi Ośrodek Doradztwa;
  6) współpracę z organami skarbowymi w zakresie realizacji rozliczeń z budżetem państwa.
 2. Główny Księgowy jest jednocześnie kierownikiem Działu Księgowości i sprawuje bezpośredni nadzór i kierownictwo nad podległymi pracownikami.
 3. Główny Księgowy jest upoważniony do:
  1) kontrolowania, oceniania, analizowania pracy i dokumentacji w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, magazynowej i gospodarki środkami trwałymi;
  2) wnioskowania dotyczącego prawidłowej organizacji  i realizacji działalności Ośrodka Doradztwa w zakresie finansowo-księgowym.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się