2018-11-29

Kompetencje Dyrektora

 1. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka Doradztwa przy pomocy:
  1) dwóch Zastępców Dyrektora;
  2) Głównego Księgowego;
  3) Dyrektora Oddziału;
  4) kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w par. 15 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Doradztwa oraz wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku Doradztwa.
 3. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą wykonywać również osoby upoważnione przez Dyrektora.
 4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1) opracowanie rocznych programów działalności Ośrodka Doradztwa;
  2) opracowanie projektów rocznych planów finansowych Ośrodka Doradztwa;
  3) reprezentowanie Ośrodka Doradztwa na zewnątrz;
  4) zarządzanie mieniem Ośrodka Doradztwa;
  5) określenie wewnętrznej stuktury organizacyjnej Ośrodka Doradztwa;
  6) prowadzenie polityki kadrowej;
  7) współpraca z Radą;
  8) wydawanie przepisów wewnętrznych;
  9) realizacja planu finansowego Ośrodka Doradztwa;
  10) ustalanie zakresów czynności  kierowników komórek organizacyjnych oraz zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Ośrodka Doradztwa;
  11) reprezentowanie Ośrodka Doradztwa wobec organów kontroli zewnętrznej;
  12) występowanie do ministra właściwego do spraw rozwoju w sprawach organizacyjnych i finansowych;
  13) współpraca z partnerami zagranicznymi;
  14) nadzorowanie prac nad wydawnictwami Ośrodka Doradztwa;
  15) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski skierowane do Ośrodka Doradztwa;
  16) sprawy wynikające z odrębnych aktów prawnych ze względu na swój szczególny charakter i znaczenie.
 5. Dyrektor może upoważnić pracowników Ośrodka Doradztwa do podejmowania decyzji i załatwiania spraw w jego imieniu.
 6. W czasie nieobecnosci Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Ośrodka Doradztwa kieruje I Zastępca Dyrektora, a w przypadku jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków upoważniony przez Dyrektora II Zastępca Dyrektora lub Dyrektor Oddziału lub jeden z kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 2-10 lub upoważniona przez Dyrektora jedna z osób zajmujących stanowiska, o których mowa w par. 15 ust. 1 pkt 11-15.
 7. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje i koordynuje pracę:
  1) Zastępców Dyrektora;
  2) Głównego Księgowego;
  3) Dyrektora Oddziału;
  4) Działu Kadr i Organizacji Pracy;
  5) Stanowiska do Spraw Obsługi Prawnej;
  6) Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  7) Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;
  8) Stanowiska do Spraw Zarządzania Jakością;
  9) Audytora wewnętrznego;
  10) Sekcji Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się