2018-11-29

Kompetencje Dyrektora Oddziału

 1. Dyrektor Oddziału kieruje i nadzoruje działalnośc podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych.
 2. Dyrektor Oddziału jest bezpośrednim przełozonym w stosunku do pracowników Oddziału i kierowników podległych komórek organizacyjnych.
 3. Dyrektor Oddziału nadzoruje i koordynuje pracę:
  1) Oddziału;
  2) Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego:
     a) Ełk,
     b) Giżycko,
     c) Gołdap,
     d) Olecko,
     e) Pisz,
     f) Węgorzewo.
 4. Do kompetencji Dyrektora Oddziału należą sprawy z zakresu wykonywania zadań określonych przez Dyrektora, a w szczególności:
  1) organizacja pracy Oddziału oraz zapewnienie właściwej współpracy pracowników Oddziału z pracownikami Centrali, w tym m.in.:
     a) podpisywanie pism w zakresie zadzorowanych spraw,
     b) opracowanie zakresów czynności pracowników Oddziału,
     c) delegowanie w teren pracowników Oddziału i kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz podpisywanie i merytoryczne rozliczanie delegacji służbowych,
     d) udzielanie podległym pracownikom urlopów wypoczynkowych i innych dni wolnych od pracy wynikających z przepisów prawa pracy;
  2) organizacja pracy kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 3 pkt 2 w sposób zapewniający właściwą realizację zadań tych komórek;
  3) nadzorowanie, kontrolowanie i rozliczanie z zadań podległych pracowników, a także udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
  4) sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym opracowaniem programów działalności i sprawozdań podległych komórek organizacyjnych;
  5) koordynowanie współpracy podległych Zespołów z samorządami, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników i instytucjami;
  6) akceptowanie i zatwierdzanie dokumentów dotyczących pracy i funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych;
  7) sprawowanie nadzoru nad doskonaleniem zawodowym podległych pracowników;
  8) informowanie Dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowościach i przedkładanie propozycji usprawnień i zmian;
  9) dbanie o prawidłowe wykorzystanie środków finansowych na odcinku swojej działalności;
  10) prowadzenie okresowej oceny pracowników Oddziału i kierowników podległych komórek organizacyjnych;
  11) przedkładanie Dyrektorowi wniosków, uwag i propozycji dotyczących zatrudniania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników;
  12) współpraca z I Zastępcą Dyrektora w celu ujednolicenia obowiązujących w Ośrodku Doradztwa metodyk pracy podległych Zespołów dla uzyskania jak najlepszych wyników w pracy doradczej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się