Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych  
E-mail
sekretariat@w-modr.pl  
Telefon
89 535 76 84  
Fax
 
Data składania
2019-10-18  
Data wygaśnięcia
2019-10-18  
Tagi
 
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. Jagiellońska  
Numer budynku
91  

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39 e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.p

Ogłoszenie nr 32/2019 na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych

(umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

  

  Wykształcenie wyższe

• Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

• Dobra znajomość obsługi komputera.

• Kreatywność i samodzielność w działaniu.

• Znajomość przepisów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

• Studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Przygotowanie planu zamówień publicznych.

• Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

• Uczestniczenie w komisjach przetargowych.

• Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

• Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

• Przygotowanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

• Opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

• Organizacja i współudział w targach, wystawach, pokazach i konferencjach oraz innych przedsięwzięciach upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego.

• Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

 

• CV oraz list motywacyjny.

• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

• Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 18 październik 2019 r. godz. 15:00 w sekretariacie WMODR z siedzibą w Olsztynie 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91; na e-mail : sekretariat@w-modr.pl

Załączniki

  Oświadczenie o niekaralnosci.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zaświadczenie o po... prawnych.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgoda na przetwarzanie danych.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się