2018-11-29

Informacje ogólne

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztyniedziała na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2018 r., poz. 711 i 1507) oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 41 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

 
Logo_WMODR
 
Dane adresowe
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn
NIP 7393452902
REGON 519653022
tel. (89) 535 76 84, 526 44 39, 526 82 29
fax (89) 535 76 84 w. 47
e-mail: sekretariat@w-modr.pl
Adres strony internetowej: www.w-modr.pl

Oddział Olecko
Aleja Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko
tel.  (87) 520 22 17 
fax  (87) 520 22 17
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl 
 

Numer konta bankowego
 
BGK Odział w Olsztynie
72 1130 1189 0025 0151 0420 0004

Majątek

Grunty o powierzchni 9 664 m/2 - wartość 491 000 zł
Budynki - wartość 574 000 zł
Budowle - wartość 345 000 zł

Wartość majątku WMODR Olsztyn ogółem wynosi 1 410 000 zł

 


Stan zatrudnienia

WMODR zatrudnia 187 pracowników (wg stanu na 31 października 2018 r.)
 


Tryb działania
 

Doradztwo rolnicze udzielane w formie zgłoszeń indywidualnych lub zleceń bez uprawnień decyzyjnych.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 

Rejestrowanie wpływu spraw, a następnie przekazywanie kompetentnym komórkom do załatwienia merytorycznego. Udzielanie odpowiedzi następuje w terminach przewidzianych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Interesanci przyjmowani są w siedzibie W-MODR, siedzibie Oddziału, siedzibach PZDR od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.


Rejestry i archiwa

Rejestr prowadzonej korespondencji
Rejestr prowadzonych kursów i szkoleń
Udostępnianie danych następuje na zasadach określonych w ustawach:

  • o ochronie danych
  • o dostępie do informacji publicznej.Redakcja BIP
  Marcin Cyrankowski
  tel. 695 990 231
  e-mail: m.cyrankowski@w-modr.pl

  Marcin Hojda
  tel. 665 890 477
  e-mail: m.hojda@w-modr.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się