2018-12-11

Dział Teleinformatyki

 


Dział Teleinformatyki
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 56, e-mail: m.cyrankowski@w-modr.pl

Kierownik: Cyrankowski Marcin


Sekcja FADN
tel. (89) 535 76 84 w. 43, e-mail: m.gaska@w-modr.pl

Koordynator: Gąska Małgorzta


Do zadań Działu Teleinformatyki (DT) należy w szczególności:

1)    wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych upowszechniających wiedzę rolniczą;

2)    wdrażanie techniki e-learningu w doskonaleniu zawodowym rolników i doradców;

3)    tworzenie i administrowanie siecią komputerową Ośrodka Doradztwa;

4)    serwis sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;

5)    prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych;

6)    prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej;

7)    prowadzenie redakcji stron internetowych Ośrodka Doradztwa;

8)    obsługa multimedialna zadań doradczych realizowanych w Ośrodku Doradztwa;

9)    prowadzenie instruktażu i szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie obsługi podstawowych aplikacji informatycznych używanych w Ośrodku Doradztwa;

10)   współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie zarządzania i organizacji pracy w gospodarstwie rolnym;

11)   koordynowanie zadań wynikających z udziału w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;

12)   prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;

13)   prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

14)   organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

15)  wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Do zadań SekcjiFADN (SF) należy w szczególności:

1)   koordynowanie zadań wynikających z udziału w sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych Polski FADN;

2)   współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Sekcji, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie zarządzania i organizacji pracy w gospodarstwie rolnym;

3)   prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

4)   organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

5)   prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;

6)   wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się