2018-12-11

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

 


Dział Technologii Produkcji Rolniczej
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 40, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl

Kierownik: Agnieszka Sołtysiak


Do zadań Działu Technologii Produkcji Rolniczej (DTP)należy w szczególności:

1)       prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:

a)      technologii uprawy roślin oraz systemów chowu i hodowli zwierząt,

b)      norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym dobrostanu zwierząt,

c)      zasad integrowanej ochrony roślin,

d)     zasad integrowanej produkcji,

e)      systemów bezpieczeństwa żywności,

f)       płodozmianów, doboru odmian i gatunków, w tym rekomendowanych do uprawy odmian roślin uprawnych,

g)      organizacji rozrodu zwierząt,

h)      budownictwa i automatyzacji produkcji roślinnej i zwierzęcej,

i)        bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym,

j)        zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

2)       koordynacja zadań związanych z prowadzeniem monitoringu przebiegu prac
w rolnictwie;

3)        współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami
określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie technologii uprawy roślin oraz systemów chowu i hodowli zwierząt;

4)        prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

5)        organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

6)        sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;

7)       sporządzanie ocen użyteczności maszyn rolniczych, w tym prowadzenie stacji kontroli opryskiwaczy polowych;

8)       sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;

9)       wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

10)    nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Działu.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się