2018-12-11

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

 


Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 35, e-mail: m.suszko@w-modr.pl

Kierownik: Suszko Maria


Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
tel. (89) 526 44 39 w. 49 e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl

Kierownik: Marta Bieciuk


 

Do zadań Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich (DROW) należy szczególności:

1)     prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:

a)    zasad prowadzenia działalności pozarolniczej,

b)    wymogów formalno-prawnych prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw,

c)     funkcjonowania lokalnych organizacji społecznych (m.in.: koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, stowarzyszenia),

d)    zasad podejścia LEADER,

e)     zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych (w tym: wybrane działania PROW, programy zagraniczne, programy regionalne),

f)     zasad tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz grup
i organizacji producentów owoców i warzyw,

g)     zarządzania wiejskim gospodarstwem domowym (profilaktyka prozdrowotna, zasady racjonalnego żywienia, świadomość konsumencka, estetyzacja zagrody wiejskiej),

h)    zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi (sztuka ludowa, tradycje kulinarne, tradycyjny krajobraz rolniczy wsi),

i)     uwarunkowań prawnych prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, obiektu turystyki wiejskiej,

j)     reklamy, promocji i zarządzania gospodarstwem agroturystycznym, obiektem turystyki wiejskiej,

k)    wymogów formalno-prawnych funkcjonowania agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych,

l)     wymogów formalno-prawnych prowadzenia przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL),

m)   krótkich łańcuchów dostaw (od pola do stołu), w tym przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej,

n)    systemów wyróżniania produktów żywnościowych wysokiej jakości,

o)    marketingu produktów rolno-spożywczych;

2)    prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi;

3)     współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami
określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych;

4)     prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

5)    prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub nadawania uprawnień (m.in. szkolenia i kursy przygotowujące do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego);

6)    organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

7)     sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;

8)    sporządzanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia i prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym działalności gospodarczej;

9)     sporządzanie dokumentów, planów, opracowań wymaganych przy organizacji
i funkcjonowaniu grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów owoców i warzyw;

10)   wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

11)   nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Działu.

Do zadań Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki (SWGD) należy w szczególności:

1)     prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:

a)   zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych (w tym: wybrane działania PROW, programy regionalne),

b)   zarządzania wiejskim gospodarstwem domowym (profilaktyka prozdrowotna, zasady racjonalnego żywienia, świadomość konsumencka, estetyzacja zagrody wiejskiej),

c)   zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi (sztuka ludowa, tradycje kulinarne, tradycyjny krajobraz rolniczy wsi),

d)   uwarunkowań prawnych prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, obiektu turystyki wiejskiej,

e)    reklamy, promocji i zarządzania gospodarstwem agroturystycznym, obiektem turystyki wiejskiej,

f)    wymogów formalno-prawnych funkcjonowania agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych,

g)   wymogów formalno-prawnych prowadzenia przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL),

h)   krótkich łańcuchów dostaw (od pola do stołu), w tym przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej,

i)    systemów wyróżniania produktów żywnościowych wysokiej jakości;

2)    współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Sekcji, z instytucjami i jednostkami
określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych;

3)    prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

4)     prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub nadawania uprawnień (m.in. szkolenia i kursy przygotowujące do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego);

5)    organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

6)    wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się