2018-12-11

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

 


Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 52 , e-mail: e.kaczynska@w-modr.pl

Kierownik: Elżbieta Kaczyńska


 


 

Do zadań Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska (DRE) należy w szczególności:

1)    prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:

a)  ekologicznego systemu produkcji rolniczej,

b)  prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach szczególnie narażonych (OSN)
i obszarach Natura 2000,

c)  programów rolno-środowisko-klimatycznych i ekologicznych,

d)  zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych,

e)  kształtowania krajobrazu i zasobów przyrodniczych,

f)   podnoszenia świadomości proekologicznej,

g)  gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,

h)  zasad przeciwdziałania, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego,

i)   produkcji w gospodarstwie rolnym energii ze źródeł odnawialnych,

j)   energetyki prosumenckiej, zasad opłacalności i możliwości dofinansowania małych instalacji,

a)   zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

2)    współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkamiokreślonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie wprowadzania działań na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym;

3)   prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

4)   organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

5)   sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;

6)   sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;

7)    sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;

8)    sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;

9)    wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

10)  nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Działu.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się