2018-12-11

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

 


Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 44, e-mail: a.misztuk@w-modr.pl

p.o. Kierownika: Misztuk Aleksandra


Sekcja Wydawnictw i Informacji
tel. (89)526 44 39, 535 76 84 w. 45, e-mail: m.fesnak@w-modr.pl

Kierownik: Fesnak Mirosław


Sekcja Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy 
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 44, e-mail: a.misztuk@w-modr.pl

Kierownik: MisztukAleksandra


Do zadań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (DMDW)
należy w szczególności:

1)        opracowanie rocznych programów i rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka Doradztwa;

2)        koordynacja wdrażania i ocena realizacji rocznego programu działalności Ośrodka Doradztwa;

3)        prowadzenie kontroli realizacji zadań doradczych komórek organizacyjnych wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 1-7, 16-34;

4)        opracowanie półrocznych i rocznych sprawozdań ze zrealizowanych zadań
z uwzględnieniem efektów rzeczowych oraz sprawozdań z wykonania wartości miernika w układzie zadaniowym;

5)        programowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych związanych z rozwojem doradztwa rolniczego;

6)        programowanie, organizacja i koordynacja doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych Ośrodka Doradztwa;

7)        analizowanie potrzeb doradczych i szkoleniowych rolników;

8)        prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi;

9)        współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami
określonymi w ustawie;

10)    współpraca ze szkołami rolniczymi nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

11)    współpraca z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;

12)    prowadzenie redakcji miesięcznika Ośrodka Doradztwa, o nazwie „Bieżące Informacje”;

13)    organizacyjne i techniczne zapewnienie działalności informacyjnej Ośrodka Doradztwa;

14)    promocja i kolportaż wydawnictw i opracowań Ośrodka Doradztwa;

15)    obsługa dziennikarska zadań doradczych realizowanych w Ośrodku Doradztwa;

16)    gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności Ośrodka Doradztwa;

17)    organizacja narad Dyrektora z kierownikami komórek organizacyjnych;

18)    zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Rady;

19)    prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

20)    prowadzenie działalności wydawniczej;

21)    prowadzenie działalności poligraficznej;

22)    prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub nadawania uprawnień (m.in. szkolenia w zakresie ochrony roślin);

23)    prowadzenie działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań nieodpłatnych;

24)    organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

25)    wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Do zadań Sekcji Wydawnictw i Informacji (SW)  należy  w szczególności:

1)        prowadzenie redakcji miesięcznika Ośrodka Doradztwa, o nazwie „Bieżące Informacje”;

2)        organizacyjne i techniczne zapewnienie działalności informacyjnej Ośrodka Doradztwa;

3)        promocja i kolportaż wydawnictw i opracowań Ośrodka Doradztwa;

4)        obsługa dziennikarska zadań doradczych realizowanych w Ośrodku Doradztwa;

5)        gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności Ośrodka Doradztwa;

6)        współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Sekcji, z instytucjami i jednostkami
określonymi w ustawie;

7)        prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

8)        prowadzenie działalności wydawniczej;

9)        prowadzenie działalności poligraficznej;

10)    organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

11)    wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Do zadań Sekcja Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy (SOSZ) należy w szczególności:

1)      prowadzenie w formach pozaszkolnych szkoleń i kursów dla uzyskania lub uzupełnienia wiedzy ogólnej i umiejętności przez rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa  i marketingu, ochrony środowiska, ekologii, agroturystyki i wiejskiego gospodarstwa domowego;

2)      podstawą prawną działalności Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego jest ustawa z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 j.t. z późn. zm.), statut oraz wpis do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Olsztyna;

3)      szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego określa statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  z siedzibą w Olsztynie nadany przez Dyrektora Ośrodka Doradztwa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się