2018-12-11

Dział Księgowości

 


Dział Księgowości
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 58, e-mail: m.getek@w-modr.pl

Kierownik: Getek Maria


Do zadań Działu Księgowości (DK) należy w szczególności:

1)        przygotowanie projektów rocznych planów finansowych Ośrodka Doradztwa oraz sprawozdań z ich wykonania;

2)        zapewnienie realizacji zadań gospodarki finansowej Ośrodka Doradztwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy o finansach publicznych;

3)        prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)        prowadzenie spraw w zakresie polityki rachunkowości, w tym zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz przygotowanie projektów zmian procedur w tym zakresie, przestrzeganie przepisów w zakresie planu kont;

5)        sporządzanie planów, analiz i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie wskazanym przez Dyrektora oraz organy kontroli
i nadzoru;

6)        prowadzenie rejestru umów dotyczących wynagrodzeń bezosobowych;

7)        prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracowników Ośrodka Doradztwa oraz świadczeń przysługujących członkom Rady;

8)        zapewnienie obsługi kasowej;

9)        nadzór nad prawidłową realizacją zadań w zakresie obsługi księgowej i finansowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej funkcjonującej przy Ośrodku Doradztwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

10)    zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

11)    współpraca z urzędami skarbowymi;

12)    współpraca z bankami;

13)    współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów;

14)    zapewnienie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji;

15)    prowadzenie spraw w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);

16)    załatwianie spraw w zakresie obowiązujących podatków i opłat;

17)    prowadzenie ewidencji oraz zbioru umów w sprawie projektów i programów realizowanych przez Ośrodek Doradztwa;

18)    prowadzenie archiwum zakładowego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się