2018-12-11

Dział Kadr i Organizacji Pracy

 


Dział Kadr i Organizacji Pracy
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 38, e-mail: m.platek@w-modr.pl

Kierownik: Płatek Maryla


Do zadań Działu Kadr i Organizacji Pracy (DKO) należy w szczególności:

1)      prowadzenie zbioru dokumentów dotyczących podstaw prawnych działania Ośrodka Doradztwa oraz zapewnienie upowszechnienia treści tych dokumentów wśród pracowników Ośrodka Doradztwa;

2)      prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem właściwej oraz zgodnej z przepisami i niniejszym regulaminem organizacji pracy w Ośrodku Doradztwa, w tym:

                                a)    przygotowanie projektu regulaminu organizacyjnego oraz projektów jego zmian,

                                b)   przygotowanie projektu regulaminu pracy oraz projektów jego zmian,

                                c)    przygotowanie projektu regulaminu wynagradzania oraz projektów jego zmian,

                               d)     zapewnienie przestrzegania zgodności zakresów czynności pracowników Ośrodka Doradztwa z regulaminem,

                                e)    prowadzenie rejestru zarządzeń, decyzji, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w sprawach dotyczących działalności Ośrodka Doradztwa oraz zapewnienie ich przekazania do realizacji wszystkim merytorycznie właściwym komórkom organizacyjnym,

                                 f)    koordynowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie organizacji,
w tym w zakresie przestrzegania regulaminu,

                                g)    koordynowanie realizacji zaleceń wynikających z kontroli zewnętrznych
i wewnętrznych prowadzonych w Ośrodku Doradztwa;

3)      realizacja zadań związanych z kierowaniem i zarządzaniem Ośrodkiem Doradztwa przez Dyrektora, w tym:

a)      prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora oraz zapewnienie właściwego wewnętrznego obiegu zarządzeń,

b)      prowadzenie rejestru i załatwianie spraw w zakresie udzielania przez Dyrektora pełnomocnictw procesowych do reprezentowania Ośrodka Doradztwa,

c)      prowadzenie rejestru i załatwianie spraw w zakresie upoważnień udzielanych przez Dyrektora pracownikom Ośrodka Doradztwa,

d)     prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

e)      prowadzenie bieżących spraw na zlecenie Dyrektora;

4)      prowadzenie sekretariatów Dyrektora i Zastępców Dyrektora;

5)      opracowanie rocznych planów kontroli wewnętrznej w Ośrodku Doradztwa oraz monitorowanie jego realizacji;

6)      zapewnienie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej, w tym poprzez prowadzanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie instrukcji kancelaryjnej;

7)      prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Ośrodka Doradztwa, w tym:

a)        prowadzenie akt osobowych pracowników oraz ewidencji pracowników,
w tym przechowywanie zakresów czynności,

b)        prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, ustalaniem wynagrodzeń, udzielaniem urlopów, przyznawaniem innych świadczeń pracowniczych,

c)        zapewnienie realizacji przepisów w sprawie wynagrodzeń pracowników,

d)       prowadzenie ewidencji czasu pracy uwzględniającej urlopy, zwolnienia lekarskie, pracę w godzinach nadliczbowych oraz nadzór nad dyscypliną pracy,

e)        prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną pracowników,

f)         zapewnienie właściwej realizacji przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

g)        zapewnienie realizacji przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników,

h)        prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz odznaczeń,

i)          prowadzenie i załatwianie innych spraw pracowniczych wynikających
z Kodeksu pracy oraz zapewnienie realizacji wyżej wskazanych przepisów,

j)          prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się