2018-12-11

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 


Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 50, e-mail: r.sobolewski@w-modr.pl

Kierownik: Sobolewski RafałDo zadań Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym  (DE) nalezy w szczególności:

 

1)    prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej
w zakresie:

a)      zarządzania i organizacji pracy w gospodarstwie rolnym,

b)      planowania kierunków rozwoju gospodarstwa rolnego,

c)      opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej,

d)     wyników badań koniunktury w rolnictwie,

e)      rachunkowości rolnej,

f)       rachunkowości podatkowej,

g)      ubezpieczeń społecznych i majątkowych w rolnictwie,

h)      zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych (w tym: płatności bezpośrednie, wybrane działania PROW, kredyty preferencyjne, kredyty komercyjne, leasing);

2)    gromadzenie i upowszechnianie rolniczych informacji rynkowych poprzez monitoring
i analizy cen: płodów rolnych, środków produkcji, nawozów mineralnych;

3)    analizowanie kosztów produkcji i dochodowości działalności roślinnych
i zwierzęcych (sporządzanie kalkulacji rolniczych);

4)    prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi;

5)    koordynacja zadań związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;

6)    współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami
określonymi w ustawie, szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie zarządzania i organizacji pracy w gospodarstwie rolnym;

7)    prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;

8)    organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

9)    sporządzanie opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych;

10)  sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;

11)  wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

12)  nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Działu.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się