2018-12-11

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 


Dział Administracyjno-Gospodarczy
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 41, e-mail: j.szatkowska@w-modr.pl

Kierownik: Szatkowska Joanna


Sekcja Zamówień Publicznych
tel. (89) 526 44 39, 535 76 84 w. 62, e-mail: e.polita@w-modr.pl

Kierownik: Polita EwaDo zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego (DAG) należy w szczególności:

1)        prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej Ośrodka Doradztwa, w tym m.in. zaopatrzenie w niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie;

2)        prowadzenie spraw w zakresie przeglądów, napraw i remontów bieżących sprzętu
i obiektów;

3)        zapewnienie ochrony mienia Ośrodka Doradztwa;

4)        zapewnienie warunków dla przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

5)        prowadzenie obsługi transportowej;

6)        przygotowanie planów i wykonywanie zadań inwestycyjnych;

7)        prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem oraz realizowaniem zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy, a także zgodnie z zakresem i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:

                                a)     przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,

                                b)    przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,

                                c)    przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

                               d)     uczestniczenie w komisjach przetargowych,

                                e)    dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

                                 f)   prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

                                g)   opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;

8)        prowadzenie rutynowych i wyrywkowych analiz zużycia materiałów przez poszczególne komórki organizacyjne oraz kontroli transportu;

9)        prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątku, zapasów materiałów, zapasów towarów i środków trwałych;

10)    współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami
określonymi w ustawie;

11)    udostępnianie pomieszczeń i innych składników majątkowych oraz wykonywanie usług transportu międzynarodowego;

12)    organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego.

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych (SZP) należy w szczególności:

1)        prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem oraz realizowaniem zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy, a także zgodnie z zakresem i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:

a)    przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,

b)   przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,

c)    przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

d)   uczestniczenie w komisjach przetargowych,

e)    dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

f)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

g)   opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się